Hírek

Elérhetőségek

TÁJÉKOZTATÓ A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal

3145 Mátraterenye Kossuth út 178.

Tel.: 32-362-169, Fax: 362-305, e-mail:titkarsag@matraterenye.hu

 

 

Szám:  MT/1344 -3 /2018.

 

TÁJÉKOZTATÓ

A 2018.  január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító

vízi létesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

 

(Készült a közzététel napján hatályos jogszabályok figyelembe vételével)

 

A  KUTAK  olyan vízi létesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A jogszerűtlen, engedély nélkül létesült kutakra vízjogi fennmaradási engedély adható, amennyiben a kút vízvédelmi, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, népegészségügyi és építésügyi  érdekeket  bizonyítottan nem sért.

 

A jegyző engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez,  fennmaradásához és megszüntetéséhez  amely  esetben az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál.

Ha az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor  a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezési eljárás lefolytatása.

 

Fontos jogalkotói KEDVEZMÉNY, hogy mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízi létesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

Tehát minden egyes  - 2018. január 1. napját megelőzően – engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízi létesítmény vonatkozásában kell kérelmezni a vízjogi fennmaradási engedélyt. Vízkivételt biztosító vízi létesítménynek tekintendő  például a fúrt-, az ásott-, a csápos kút stb.  A kútra az ingatlan tulajdonosnak az üzemeltetési/fennmaradási engedélyt akkor is meg kell szereznie, ha úgy nyilatkozik, hogy a kutat nem használja. Ez alól a kút lefedése sem jelent kivételt. Tehát, amíg a vízi  létesítmény létezik, vagyis nem kerül szakszerűen eltömedékelésre, addig az eljárást le kell folytatni.

Amennyiben a létesítő és a tulajdonos személye elválik egymástól – a tulajdonviszonyok változása következtében-, úgy a jelenlegi tulajdonos nyújt be kérelmet.

 

A kérelemnek a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentáció a része. Tehát a kérelem benyújtása előtt tervdokumentációt kell készíttetni. Tervdokumentációt csak olyan szakember készíthet, aki megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek.  A fennmaradási engedély iránti kérelmet  a hirdetmény részét képező formanyomtatványon (amely minden a jogszabályban előírt adatot tartalmaz)  is elő lehet terjeszteni.

Amennyiben az engedély iránti kérelem, az adatlap kitöltése pontatlan, vagy ha az előírt mellékletek becsatolására nem vagy hiányosan kerül sor, akkor az eljárás során hiánypótlási végzés kibocsátására kerül sor.

A kérelem, a hiánypótlás és az ügyfél által tett nyilatkozat csak írásban terjeszthető elő.  Az elektronikus úton előterjesztett kérelmek csak  ügyfélkapun keresztül továbbíthatók a hatóság részére, az elektronikus levélcímről (e-mail) érkező beadványok nem felelnek meg az elektronikus kapcsolattartás követelményeinek. Az ügyfél a tulajdonosi jogok gyakorlásával összefüggő iratokat és a közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) nyilatkozatát csak eredetiben vagy hiteles elektronikus másolatban nyújthatja be.

A fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakértőként vesz részt az eljárásban.  A kérelem tartalmától függően az eljárásban szakhatósági állásfoglalások beszerzése is szükségessé válthat: megyei kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi, erdészeti, talajvédelmi, bányafelügyeleti hatáskörében eljáró járási hivatal.

A 2018. december 31-ig benyújtott fennmaradási kérelem alapján – amennyiben az engedély megadásának feltételei fennállnak -, eljáró hatóságként határozatot hozunk,  vízgazdálkodási bírság kiszabása nélkül.  Az engedély megadásáról határozattal értesítjük a kérelmezőt.

Aki 2018. december 31-ig nem kérelmezi a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást az  engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kútra, annak 2019. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. Természetes személyre a kiszabott  bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot. A vízgazdálkodási bírságot a vízi munka, vízi létesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni. A bírságot a vízi munka, vízi létesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha a  kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy a kivitelező személye nem ismert.

Amennyiben az engedély nélkül, vagy attól eltérően megvalósított létesítmény vízgazdálkodási, környezet-vagy természetvédelmi szempontból káros és az átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A hatóság a kiadott engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet minden év március 31. napjáig megküld a vízügyi igazgatóságnak.

Abban az esetben, ha a létesítő  a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak, úgy mentesül az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól. 2019.  január 1-től kezdődően előterjesztett kérelmek vonatkozásában  3.000 Ft általános tételű eljárási illetéket kell megfizetni.

 

Végezetül felhívjuk a figyelmet, hogy a papír alapú  kérelem nyomtatvány a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatalban  (3145 Mátraterenye Kossuth út 178.) és a hivatal Mátranováki Kirendeltségén  (3143 Mátranovák Szabadság út 38.) beszerezhető, illetve az elektronikus nyomtatvány alábbi helyekről letölthető: www.matraterenye.huwww.matranovak.hu

A kutak fennmaradási engedélyezésével kapcsolatban az alábbi ügyintézőktől kérhető további felvilágosítás személyesen a fenti hivatali címeken és ügyfélfogadási időben, illetve munkanapokon az alábbi telefonos elérhetőségeken:

 

Czene Sándorné 32/ 363-357

Véghné Nádasdi Zsuzsanna 32/ 362-169

Kotroczó Viktória 32/362-169

 

Mátraterenye, 2018. október . 24.

                                                                                         Balogh Maja sk.

                                               jegyző

Csatolmány(ok):
Kérelem.pdf74.24 KB