Hírek

Elérhetőségek

Tájékoztatás szociális tüzelőanyag (tűzifa) támogatásról

Tisztelt Mátranováki Lakosok!

 

Mátranovák Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020/2021. év időszakában vissza nem térítendő természetbeni támogatásként az arra rászorulóknak térítésmentesen szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

 

Rászorultsági feltételek

Támogatás nyújtható annak a háztartásnak, ahol az igénylő, vagy a házastárs, illetve a háztartás valamely tagja

a.) aktív korúak ellátása-,

b.) idős korúak járadéka-,

c.) települési támogatás-, (különösen lakhatáshoz nyújtott rendszeres támogatás) -,

     valamelyikére jogosult, vagy

d.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  

     halmozottan  hátrányos helyzetű gyermekeket nevel,

e.) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott  

     rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, gyermekeket nevel,

f.) tartósan közfoglalkoztatotti jogviszonyból származó jövedelemből él,

g.) a téli tüzelő beszerzését egyéb okból, jövedelmi helyzete miatt nem tudja segítség nélkül  

     megoldani.

 

Az igénylést a rendelet 1. számú melléklete szerinti formában kell benyújtani.

 

Az igénylések 2020. október 19. és 2020. október 31. közötti időszakban nyújthatók be:

Mátranovák, Szabadság út 38. szám alatt

Ügyfélfogadási időben: Hétfőn: 13.00-15.00 és Szerdán: 8.00-12.00  óra között.

 

A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Az igénylés elbírálásáról a polgármester határozattal dönt.

 

 

                                                                                                                                              Bodor Ernőné sk.

                                                                                                            polgármester