Hírek

Elérhetőségek

Mátranovák Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Tanulmányi ösztöndíj pályázat kiírása (2019/2020. tanév I. és II. félévre)

Mátranovák Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §. (1) c) pontjában és (2) bekezdésében foglalt jogkörében a társadalmi felzárkóztatás segítése érdekében ösztöndíj programot valósít meg és tanulmányi ösztöndíj pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2019/2020. tanév I. félévére

2019. szeptember 2. – 2020. január 24.

 

 1. Az ösztöndíj célja: a hátrányos helyzetű, legalább közepes tanulmányi eredményt elérő, nappali tagozatos középiskolás roma gyermekek társadalmi felzárkóztatásának segítése

 

 1. Az ösztöndíj megítélésének feltételei (támogatási feltételek):

 

 1.  a támogatási időszakban a tanuló vagy törvényes képviselője esetében folyamatos mátranováki lakcím fennállása,
 2. a támogatási időszakban a tanuló még nem tölti be a 20 esztendőt, 
 3. a támogatási időszakban a tanuló nappali tagozaton folyamatos középiskolai tanulmányokat folytat
 4. a támogatási időszakban a tanuló félévi eredményének átlaga minimum hármas
 5. a tanuló törvényes képviselője roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát
 6. a feltételek fennállása igazolásához szükséges dokumentumok benyújtása, csatolása az alábbiak szerint:

fa.)  hiánytalanul kitöltött és a törvényes képviselő(k) által aláírt  pályázati űrlap, illetve  nagykorú  tanuló esetén  a tanuló által   aláírt pályázati  űrlap szükséges

fb.) az oktatási intézmény által kiállított igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról a támogatási időszak vonatkozásában

fc.) a féléves bizonyítvány másolata

fd.) nyilatkozat a roma nemzetiséghez tartozásról a pályázati űrlapon

ff.) a lakcím fennállása  személyes okmányok bemutatásával (másolatával)  igazolható

 

 1. A pályázat benyújtásának helye, határideje: Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltsége, 2020. február 15. napja

 

 1. A pályázatok elbírálója, elbírálásának határideje: Az ösztöndíj pályázatokat az önkormányzati hivatal ügyintézője készíti elő elbírálásra és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete általi döntéshozatalra.  Az elbírálás 2020. március 31. napjáig történik.

 

 1. Az ösztöndíj összege, kifizetés módja, határideje:

A tanulmányi ösztöndíj összege 20.000 Ft/fő/félév, azaz Húszezer forint/fő/félév, amelynek kifizetése  az ösztöndíj megítélését követően  egyösszegben, készpénzben   történik  a támogatott törvényes képviselője (nagykorú esetén a pályázó) részére a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátranováki Kirendeltségén pénztári napon, 2020. április 30. napjáig.

 

 1. Tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2019/2020. tanév II. félévére

2020. január 25. – 2020. június 15.

 

A 2019/2020. II. félévi pályázati kiírás azonos az I. félévi pályázati kiírással, az alábbi időpontok figyelembe vételével:

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15.

Elbírálás határideje: 2020. július 31.

Kifizetés határideje: 2020. augusztus 15.

 

A Képviselő-testület megbízza az elnököt a tanulmányi ösztöndíj pályázat közzétételével, lebonyolításával, továbbá az I. és II. félévi tanulmányi ösztöndíj pályázat lebonyolításának tapasztalatairól a képviselő-testület 2020. augusztus 30-ig kér beszámolót.

 

Határidő: azonnal és a kiírásban foglaltak szerint, továbbá 2020. augusztus 30.

Felelős: Báder Flórián elnök