Hírek

Elérhetőségek

Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről

Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai és bölcsődei beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás által fenntartott Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodáiba és Aprajafalva Bölcsődéjébe a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája (3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.)

2021. május 3.  8-16 óráig

2021. május 4.  8-16 óráig

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Fülesmackó Tagóvodája (3143 Mátranovák, Bányász út 2.)

2021. május 5.  8-16 óráig

2021. május 6.  8-16 óráig

 

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje (3146 Mátraterenye, Kossuth út 348.)

2021. május 10.  8-16 óráig

2021. május 11.  8-16 óráig

lehet beíratni.

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdés alapján az óvoda a gyermek 3 ÉVES KORÁTÓL a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. (Felmentés csak a 2011. évi CXC. 8. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint adható.)

A 2021/2022-es nevelési évben az óvodába az a gyermek vehető fel, aki

- a 3. életévét betöltötte,

- a 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelentkezni az óvodában.

 

Tekintettel a 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. Az óvoda ahová a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 

 

 

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről szólószakvéleményt,
  • beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, illetve a HH és HHH helyzetről szóló határozatokat

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája felvételi körzete: Mátranovák, Mátraterenye települések közigazgatási területe.

A jogszabályok alapján óvodai felvételt nyerhet a gyermek:

  • lakóhelye szerinti óvodába
  • szülő által választott óvodába
  • szabad férőhellyel rendelkező társulási fenntartású óvodába

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2021. május 21-ig írásban értesíti a szülőt. Amennyiben a szülő az óvodai beiratkozás napján az elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton is küld értesítést. Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvoda folyamatos felvételt biztosító intézmény. Ha a gyermekek az év folyamán a 3. életévük betöltésével a felvételre jogosulttá válnak, a szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti.

A gyermek óvodai felvételéről szóló óvodavezetői döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Kérem, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak gyermekük -közleményben foglaltaknak megfelelő - beíratásáról.

Mátraterenye, 2021. március 1.

                                                                                                          Gecse László sk.

                                                                                                          Társulás elnöke