Hírek

Elérhetőségek

Közlemény a 2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről

Közlemény a 2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a Mátrai Önkormányzati Társulás által fenntartott Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéjébe a gyermekeket a 2020/2021-es nevelési évre

Mátrai Önkormányzati Társulás Óvodája és Aprajafalva Bölcsődéje (3145 Mátraterenye, Kossuth út 180.)

 

2020. július 27.  8-15 óráig

2020. július 28.  8-15 óráig

lehet beíratni.

Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét, a sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévét betölti. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődei felvételi kérelem benyújtására egész évben lehetőség van, de legkorábban a kért időpont előtt 3 hónappal adható be. Ez alól kivétel a Jelentkezési napok, amikor a külön meghirdetett időpontban adható le adott év szeptemberére a kérelem.

Bölcsődei felvétel feltételei:

A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ alapján (Gyvt.)

 1. mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzése miatt, ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is,
 2. szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele,
 3. szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvétele

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!

A bölcsőde ellátási területe:

Mátraterenye, Mátranovák települések közigazgatási területe.

 •  Felvételt nyerhetnek Mátraterenye, Mátranovák községben munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
 • Az intézménybe Mátraterenye, Mátranovák községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek nyerhetnek felvételt.
 • További szabad kapacitások esetén területi megkötöttség nélkül nyerhetnek felvételt a gyermekek.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek és a szülők lakcím kártyája
 • Munkáltatói igazolás (a munkába állás időpontjáról és a munkavégzés napi időtartamáról)
 • Egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. /Emelt családi pótlék határozat/egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
 • egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 • 3 vagy több gyermekes család esetén – családi pótlék határozat (MÁK-tól)
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén, Szakértői vélemény
 • Jelzőrendszeri javaslat (Amennyiben rendelkezésre áll.)
 • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás határozata.
 • a gyermek házi gyermekorvosának igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

Mentesülnek az étkezési díj fizetése alól (számukra a bölcsődei étkezés térítésmenetes):

 • A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok. (a Kormányhivatal által kiállított családi pótlékra vonatkozó igazolás alapján).
 • Azok a családok, amelyekben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át (2020. évben 139.184,-Ft)

A felvétel eredményéről az intézmény vezetője a szülőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeken értesíti,legkésőbb 2020. augusztus 14. napjáig.

Mátraterenye, 2020. július 7.

                                                                                                     Gecse László sk.

                                                                                               társulási tanács elnöke