Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS - MÁTRANOVÁK ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

FELHÍVÁS

 

MÁTRANOVÁK ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ELKÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

véleményezési szakasz: tervi elemek ismertetése

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE (közmeghallgatás vagy lakossági fórum és partnerségi egyeztetés)

 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) alapján, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 30.§ - ában és a 38. §- ában foglaltaknak megfelelően, és az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet szerint tájékoztatom, hogy Mátranovák a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően megkezdte kidolgozását Mátranovák új településfejlesztési koncepciójának településrendezési eszközeinek.

 

A tervezés jelenleg az előzetes tájékoztatási szakaszt követő tervezési szakaszban tart, az államigazgatási véleményezési szakasz előtt.

 

 

Általános tájékoztatás a partnerségi egyeztetés fő szabályairól

Az Önkormányzat a koncepció és településrendezési eszközök készítésével kapcsolatban a partnerségi egyeztetést a Tr. 29.§ és 29/A.§-ában és az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: partnerségi rendelet) foglaltak alapján folytatja le.

 

Az egyeztetési eljárásban partnerként vesz részt a partnerségi rendeletben meghatározott személy, jogi személy. A partnerek tájékoztatása az egyes egyeztetési szakaszokban a Tr. és a partnerségi rendelet alapján történik. A partnerek az eljárási szakaszokban javaslatokat, észrevételeket, illetve véleményeket tehetnek a Tr. és a partnerségi rendeletben foglaltak szerint.

 

A partner javaslatának, észrevételének, véleményének elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Tr. és a partnerségi rendelet alapján a képviselő-testület dönt. A polgármester a döntést a Tr. szerint teszi közzé.

 

Az elfogadott dokumentumok nyilvánosságának biztosításáról az Étv.-ben, a Tr.-ben, és a partnerségi rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a polgármester.

 

VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MÁTRANOVÁK ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KIDOLGOZÁSÁRÓL, A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ MEGKEZDÉSÉRŐL

 

Mátranovák Önkormányzat Képviselő-testülete határozatban döntött arról, hogy elkészíti a település teljes közigazgatási területére érvényesülő új településfejlesztési koncepcióját (a továbbiakban: koncepció) és településrendezési eszközeit.

 

A koncepció egyeztetése

A koncepció egyeztetése a Tr. 28.§-ában foglaltak szerint történik, a településrendezési eszközök kidolgozásával párhuzamosan, de nem teljes eljárásban.

 

A településrendezési eszközök egyeztetése

A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. 32.§ (3) bekezdésében foglalt követelmény alapján teljes eljárás keretében történik.

 

A tervezetek államigazgatási és egyéb szervekkel történő egyeztetése

A tervezetek államigazgatási és egyéb szakmai szervezetekkel, szomszédos és területi önkormányzatokkal történő egyeztetése a partnerségi egyeztetéssel párhuzamosan történik az Étv. és a Tr. előírásai szerint. Az előzetes tájékozatók kiküldésre kerültek, a vélemények beérkeztek, a tervezetek ezen vélemények és adatszolgáltatások alapján kerültek kidolgozásra.

 

TÁJÉKOZTATÁS MÁTRANOVÁK ÚJ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KIDOLGOZÁSÁRÓL

 

  • A koncepció elfogadásával a hatályos településfejlesztési koncepció hatályon kívül helyezéséről is dönteni kívánunk.
  • A koncepció megalapozásaként megalapozó vizsgálat készült. A további településrendezési folyamat a koncepcióhoz készült megalapozó vizsgálatra épül, a megalapozó vizsgálat szükség szerint aktualizálásával és tartalmi kiegészítéseivel. A jóváhagyandó munkarészek alátámasztásaként alátámasztó javaslat is kidolgozásra kerül.

A munkarészek tartalmát és annak részletezettségét az önkormányzati főépítész határozza meg feljegyzésben a beérkezett adatszolgáltatások és a helyszíni vizsgálatok figyelembevételével, a Tr. 3/A.§ (2) és 9.§ (6) bekezdés szerint. A munkarészek kidolgozása során élni kívánunk a Tr. 9.§ (6) bekezdésben rögzített engedménnyel, miszerint a Tr.-benmeghatározott tartalmi elemek összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók.”

  • Alátámasztó munkarészeként a teljes településre vonatkozó Környezeti Értékelés és Örökségvédelmi Hatástanulmány készül. A Környezeti Értékelés egyeztetését a településrendezési eszközök véleményezésének részeként kívánjuk lefolytatni.
  • A tervezeteket a Z.É. Műhely Kft. készíti.

 

A településfejlesztési célokat és a településrendezési eszközök módosításának fő tartalmi elemeit a mellékelt összefoglaló dokumentum tartalmazza.

 

A tervezési terület lehatárolása

A koncepció és településrendezési eszközök a település teljes közigazgatási területére készülnek.

 

A rendezés célja, indoka

A koncepció és a településrendezési eszközök késztésének célja Mátranovák - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) és az Étv.-ben meghatározott - településfejlesztési és településrendezési feladatainak az ellátása a kidolgozáskor hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően.

 

Várható hatás

A rendezéssel Mátranovák Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő településfejlesztési koncepciót, illetve településrendezési eszközöket fogad el. A településrendezési eszközökben tett megállapítások környezetre gyakorolt hatásainak elemzését a környezeti értékelés fogja tartalmazni.

 

 

 

A tervezetek dokumentálása a véleményezéshez

Tekintettel arra, hogy az Önk. a településfejlesztési koncepciót meg kívánja újítani, és a további készülő tervanyag terjedelme jelentős, a véleményezési szakaszban a véleményezéshez szükséges példányokat elektronikus formában és elérhetőségen keresztül kívánjuk az érintettek részére eljuttatni. A tervezetek az egyes egyeztetési szakaszokban az önkormányzat épületében, az arra kijelölt helyen lesznek papír formában megtekinthetők, véleményezhetők.

 

 

 

VÉLEMÉNY KÉRÉSE A PARTNEREKTŐL

 

A készülő településrendezési eszközökkel kapcsolatban a pontos tartalmat közvetlenül befolyásoló fejlesztési döntések állnak rendelkezésre, ezen döntések alapján kerülnek kidolgozása a tervezetek. A főbb tartalmi elemeket a mellékletek tartalmazzák.

 

Tájékoztatásom alapján kérem a Tisztelt partnert, hogy az új Településfejlesztési Koncepció és az új Településrendezési eszközök változási szándékaival  kapcsolatban tegyen észrevételt, javaslatot, illetve nyilvánítson véleményt az alábbi módok valamelyikén:

 

  • levélben a Polgármesternek címezve, a Polgármester Hivatal címére –3143 Mátranovák, Szabadság út 38. - történő megküldéssel, vagy
  • elektronikus levélben a hivatal@matranovak.hu címre, illetve
  • a véleményezési szakasz Lakossági Fórumán/Közmeghallgatásán szóban, mely 2019. október 8-án 16:00-kor a Május 1. Művelődési Házban (3143 Mátranovák, Petőfi út 1.) kerül megtartásra.

 

 

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2019. október 16.

 

 

 

Mátranovák, 2019. szeptember 30.

 

 

 

 

 

                                                                              Bodor Ernőné sk.

                                                                                  polgármester