Hírek

Elérhetőségek

FELHÍVÁS bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal
3145. Mátraterenye, Kossuth út 178.
Tel:32/362-169. Fax: 32/362-305.
E-mail: titkarsag@matraterenye.hu

Szám: MT/398/2018.

FELHÍVÁS

bölcsődei ellátás biztosítási iránti igény felmérésére

Tájékoztatom az érintett szülőket, hogy az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény, egyebek között módosította a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényt (a továbbiakban: Gyvt.) is.
A módosítás következtében 2017. január 1. napjától egységes szabályozás lépett életbe a gyermekek
napközbeni ellátására vonatkozóan.
A 2017. január 1-jétől hatályos Gyvt. 94. § (3a) bekezdése, mely szerint, ha bölcsődei ellátásra az adott
településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban
meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési
önkormányzat köteles gondoskodni gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy
ellátási szerződés útján
A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes
képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük,
nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban,
felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani,
amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart.
A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell eleget
tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § (3a) bekezdésben foglalt
kötelezettségének.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 34. §-a előírja azt, hogyha a
települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, - a Gyvt. 94. § (3a) bekezdésében foglaltak
végrehajtása érdekében -, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy
a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás
biztosítása iránti igényét.
A fenti jogszabályra tekintettel, felhívom a szülők vagy törvényes képviselők figyelmét, hogy a bölcsődei
ellátás biztosítása iránti igényüket írásban,

2018. április 15-éig jelezhetik

A bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényt az önkormányzat hivatalánál (3145 Mátraterenye, Kossuth út 178.)
lehet bejelenteni, az erre rendszeresített formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben.
(A jogszabályok megtekinthetőek a www.njt.hu oldalon.)

Mátraterenye, 2018. február 21.

Balogh Maja sk.
jegyző

Csatolmány(ok):